1. Asmuo – besąlygiškai vertingas

Paslaugų asmeniui teikimą pirmiausia suprantame kaip dalinimąsi poreikiais, gyvenimo prasme ir gilios pagarbos jautimą jo asmeniniam likimui. Žmogų laikome unikaliu ir atsižvelgiame į jo pirminius ryšius, t. y. šeimą bei artimiausius žmones, ir antrinius ryšius – vietinę bendruomenę, visuomenę. Kiekvienas iš mūsų yra vienintelis ir nepakartojamas, todėl negali būti sumenkinamas iki socialinės kategorijos ar problemos, kurioje atsiduria (skurdas, priklausomybė, liga ir pan.).

2. Pozityvus požiūris į asmenį ir gyvenimo tikrovę

Kiekvienas asmuo, kiekviena bendruomenė, net ir daugybę problemų turintys asmenys yra kupini teigiamų išteklių. Siekiame įvertinti ir sustiprinti tai, ką kiekvienas asmuo yra sukūręs: jo istoriją, santykius, t. y. tą socialinį audinį ir tą patirties visumą, kurie sudaro jo gyvenimo išteklius. Tai yra esminė mūsų darbo nuostata, kylanti iš pozityvaus požiūrio į realybę, padedanti asmeniui suvokti savo vertę bei orumą ir ugdanti atsakomybę.

3. Veikti kartu siekiant įgalinimo

Mūsų veiklos principas – pradėti nuo ryšio užmezgimo su asmeniu, kuriam yra teikiama paslauga, ir kurti gerovę kartu su juo, atsižvelgiant į jo pasiekimus (pokyčius, situaciją). Socialinėje veikloje siekiame išjudinti realybę, aprėpiant įvairius jos lygmenis – asmenį, šeimą, bendruomenę. Tai vadiname gebėjimų ir galimybių vystymu bei ugdymu. Pagalbos planas, nuleistas iš viršaus, yra arba prievartinis, jei asmuo nebuvo įtrauktas jį sudarant, arba neveiksmingas, nes jo tikslas tik labdaros teikimas.

4. Subsidiarumo ir bendruomeninės veiklos plėtotė

Vykdant socialinę veiklą skatiname piliečių įsitraukimą (dalyvavimą) ir jungimąsi į asociacijas bei organizacijas. Taip pripažįstame, įvertiname ir skatiname tarpinių socialinių struktūrų bei institucijų kūrimąsi, socialinio tinklo, kuris remtųsi bendradarbiavimu, dalyvavimu ir bendra atsakomybe, plėtrą. Pripažįstama kiekvieno asmens teisė laisvai jungtis į grupes, į organizacijas ir asociacijas, imtis veiklos, taip pat ir ekonominės, atsiskleidžia patirtyje kaip galinga vystymosi ir pilietinės demokratinės visuomenės turtinimo jėga.

5. Partnerystė

Partnerystės esmė yra subsidiarumo principo įgyvendinimas. Socialinėje veikloje siekiame sukurti realią partnerystę tarp visų toje srityje veikiančių subjektų – tiek viešojo administravimo struktūrų, tiek privačių socialinių iniciatyvų, tiek vietinių, tiek tarptautinių institucijų – kad būtų galima veikti išvien, atsakyti į poreikius kuo visapusiškiau ir efektyviausiai išnaudoti turimus išteklius.