Paslaugos rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims bei jų šeimų nariams

SOTAS nuo 2021 m. kovo mėn. pradėjo teikti nemokamas priklausomybių konsultanto paslaugas rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims bei jų artimiesiems. Konsultavimo tikslas –spręsti su alkoholio vartojimu susijusias problemas, mažinti jų daromą žalą alkoholį vartojančiam asmeniui, konsultuoti ir palaikyti alkoholį vartojančio asmens šeimos narius.

Pagrindiniai priklausomybės konsultanto uždaviniai:

  • įvardyti ir parodyti dėl priklausomybės ar žalingo alkoholio vartojimo kylančias problemas šeimoje ir suplanuoti pagalbą visiems jos nariams;
  • motyvuoti rizikingai vartojančius alkoholį asmenis keisti žalingus gėrimo įpročius;
  • motyvuoti priklausomus nuo alkoholio asmenis, jų šeimos narius kreiptis dėl psichoterapinio gydymo;
  • teikti paramą sveikstantiems žmonėms, baigusiems gydymo nuo priklausomybių programą.

Specialistas konsultacijų metu įvertina asmens ar jo šeimos narių pagalbos poreikį, sudaro paslaugų teikimo ir pagalbos planą. Paslaugos teikiamos laikantis konfidencialumo principo, grindžiamos abipuse pagarba, tarpusavio supratimu bei susitarimu.

Dėl registracijos ir papildomos informacijos galima kreiptis telefonu 867665891 arba el. paštu sigita.atiene@yahoo.com.

– – –

Intervencinė programa smurtaujantiems artimoje aplinkoje

SOTAS nuo 2021 m. kovo mėn. įgyvendina Intervencinę programą smurtaujantiems artimoje aplinkoje, kurios tikslas –padėti šeimoje smurtaujantiems asmenims išmokti nenaudoti smurto.  Užsiėmimų metu yra dirbama su asmenimis, kurie savo artimoje aplinkoje naudoja smurtą prieš savo partnerį (sutuoktinę(-į), sugyventinę (-į)). Programos trukmė – 2 individualūs ir 24 grupiniai užsiėmimai, vykstantys kartą per savaitę.

Programa įgyvendinama Vilniaus m. ir Kaišiadorių raj.