Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto, Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-053 „Dirbk. Auk. Tobulėk. Jaunuolių, patiriančių socialinę atskirtį, socialinės ir profesinės integracijos gerinimas“, darbuotojai lankėsi užsienio partnerių organizacijose. 2012 m. lapkričio 20 d. – 23 d. projekto darbuotojai iš projekto partnerių organizacijų VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras, Vilniaus arkivyskupijos Carito Motinos ir vaiko globos namai, Vilniaus arkivyskupijos Carito amatų mokymo centras, Vaikų ir paauglių socialinis centras, VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centras, VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinosios globos namai, VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) aplankė dvi Italijos organizacijas Fondazione IKAROS ir Società Cooperativa Sociale In-Presa.

Susitikimų su Italijos organizacijų atstovais metu buvo siekiama susipažinti su užsienio partnerių patirtimi integruojant socialinės rizikos jaunuolių grupę į darbo rinką, taip pat buvo tikimasi daugiau sužinoti apie Italijos socialinio darbo su socialinės rizikos jaunuoliais sistemą bei pasidalinti šių organizacijų gerosiomis patirtimis.

Vizito metu buvo vykdomos praktinės užduotys užsienio partnerių organizacijose, buvo atlikta atvejo analizė, kurios dėka pasisekė įgyti naujos profesinės patirties bei darbo įgūdžių, buvo susipažinta su Italijos organizacijų veiklos kryptimis, darbo metodais ir partnerių tinklais.

Numatyti renginiai buvo skirti darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su tiksline grupe, kompetencijos stiprinimui. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas tarpininkavimo įsidarbinant ir palydėjimo į darbo įstaigas metodikoms. Po pažintinio vizito Italijos partnerių organizacijose darbuotojai nusprendė projekte pritaikyti aplankytų organizacijų patirtį ir įgytas žinias, atlikdami socialinės rizikos jaunuolių profesinį orientavimą ir integruodami jaunuolius į darbo rinką.

Projekto darbuotojai su organizacijos „IKAROS“ atstovėmis