1. Projektas „Paslaugų smurtautojams ir asmenims, kurie susiduria su alkoholio priklausomybe, tinklo plėtra“

2022 m. VšĮ SOTAS įgyvendino projektą „Paslaugų smurtautojams ir asmenims, kurie susiduria su alkoholio priklausomybe, tinklo plėtra“, kuris buvo finansuojamas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Vykdant projektą buvo skirta ir panaudota 33,676.00 Eur valstybės biudžeto lėšų. Projekto tikslas – stiprinti ir išplėsti darbą su smurtautojais, siekiančiais atsikratyti smurtinio elgesio, su rizikingai vartojančiais arba nuo alkoholio priklausomais asmenimis bei su ko-priklausomais asmenimis, kurie siekia atsikratyti priklausomybės nuo alkoholį vartojančio asmens.

– – –

Projekto vykdymo metu SOTAS teikė nemokamas priklausomybių konsultanto paslaugas rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims bei jų artimiesiems. Konsultavimo tikslas –spręsti su alkoholio vartojimu susijusias problemas, mažinti jų daromą žalą alkoholį vartojančiam asmeniui, konsultuoti ir palaikyti alkoholį vartojančio asmens šeimos narius. Paslaugos teiktos Vilniaus mieste ir Kaišiadorių raj.

2022 m. paslaugas gavo 22 dalyviai, jiems buvo suteikta 100 konsultacijų. Mokymų programoje, skirtoje žalingai vartojantiems alkoholį ir priklausomybę alkoholiui turintiems asmenims, dalyvavo 10 dalyvių, įvyko 60 individualių ir 20 grupinių susitikimų.

– – –

Projekto vykdymo metu SOTAS įgyvendino Intervencinę programą smurtaujantiems artimoje aplinkoje, kurios tikslas –padėti šeimoje smurtaujantiems asmenims išmokti nenaudoti smurto.  Užsiėmimų metu buvo dirbama su asmenimis, kurie savo artimoje aplinkoje naudoja smurtą prieš savo partnerį (sutuoktinę(-į), sugyventinę (-į)). Programos trukmė – 2 individualūs ir 24 grupiniai užsiėmimai, vykstantys kartą per savaitę. Programa įgyvendinta Vilniaus m. ir Kaišiadorių raj.

2022 m. programoje dalyvavo 39 dalyviai. Kaišiadorių rajone 1 grupė turėjo 20 individualių susitikimų (po 1 val.) ir 24 grupinių užsiėmimus (po 2 val.). Vilniuje darbas vyko su 2 grupėmis, įvyko 40 individualūs susitikimų (po 1 val.) ir 48 grupiniai susitikimai (po 2 val.) su programos dalyviais.

– – –

Projekto vykdymo metu SOTAS įgyvendino mokymų programą „Elgesys-pokalbis-pasikeitimas“ (EPP) asmenims, turintiems priklausomybių ir ilgą nusikaltamo gyvenimo patirtį, kurios tikslas – stiprinti nuteistųjų motyvaciją teismo skirtų įpareigojimų vykdymui, dalyvavimui specializuotose elgesio pataisos programose. Programą sudaro 6 individualios konsultacijos, vienas susitikimas prieš programą ir 5 planiniai programos užsiėmimai. Programa įgyvendinta Vilniaus mieste.

2022 m. programoje dalyvavo 16 dalyvių, kuriems buvo suteikta 90 konsultacijų.

2. Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“

2017 – 2023 m. VšĮ SOTAS įgyvendino projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“, kurio metu SOTAS kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir Vilniaus miesto savivaldybe teikė nemokamas kompleksines paslaugas šeimai. Projekto tikslas – organizuoti ir teikti paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove. Taip skatinama pozityvi šeimos raida ir  prisidedama prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo. Vykdant projektą buvo skirta ir panaudota 492514,36 Eur valstybės biudžeto lėšų

– – –

Projekto vykdymo metu SOTAS teikė individualias ir šeimų psichologo konsultacijas, organizavo Pozityvios tėvystės mokymus, Saugaus prieraišumo mokymus, grupines konsultacijas, šeimų stovyklas, paskaitas, teikė vaikų priežiūros paslaugas.

– – –

Projektas buvo finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Daugiau informacijos: www.kpsvilnius.lt.

3. Projektas „Paslaugų smurtautojams ir asmenims, kurie susiduria su alkoholio priklausomybe, tinklo plėtra“

2022 m. VšĮ SOTAS įgyvendino projektą „Stipri NVO – stipri Lietuva“, kuris buvo finansuojamas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Vykdant projektą buvo skirta ir panaudota 25,000.00 Eur valstybės biudžeto lėšų. Projektas buvo skirtas organizacijos darbuotojų gebėjimų ir kompetencijų stiprinimui bei teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimui ir plėtrai. Projektas finansuojamas pagal Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursą.

– – –

Šiuo projektu buvo siekiama VšĮ SOTAS organizaciją stiprinti keliomis kryptimis: komandinio darbo stiprinimas, organizacijos strateginio planavimo stiprinimas, darbuotojų kvalifikacijos, teikiant viešąsias paslaugas, kėlimas. VšĮ SOTAS darbuotojai gilino profesines žinias mokymuose „Darbas su konfliktiškais paslaugų gavėjais ir krizių valdymas“ ir „Seksualinės prievartos prieš vaikus atpažinimas ir pagalbos organizavimas“. Be to, buvo atlikti 2021 m. finansinės atskaitomybės dokumentų ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų techninių ir organizacinių priemonių atitikties auditai.