Projektas „Pagalba šeimai skyrybų atveju – link stabilios aplinkos vaikui augti“

2023 m. VšĮ SOTAS įgyvendino projektą „Pagalba šeimai skyrybų atveju – link stabilios aplinkos vaikui augti“, kuris buvo finansuojamas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Projektui įgyvendinti buvo skirta 44,400.00 Eur, panaudota 41,352.00 Eur valstybės biudžeto lėšų. Projekto tikslas – stiprinti skyrybas išgyvenančias šeimas ar skyriumi gyvenančius asmenis, padedant jiems įveikti skyrybų krizę, spręsti ginčus dėl vaikų auginimo ir ugdymo bei mažinti neigiamą konfliktų poveikį vaikams. Projekto metu buvo teikiamos individualios psichologo konsultacijos vaikams ir suaugusiems, taikoma šeimos konferencija, teikiamos vaiko ir vieno iš tėvų ryšio atstatymo paslaugos, organizuojami mokymai ir savitarpio paramos grupė skyrybų krizę išgyvenantiems suaugusiems.

– – –

Pojekto veiklose dalyvavo 139 dalyviai, iš jų – 33 vaikai. 61 projekto dalyvis projekto veikose dalyvavo ne mažiau nei 10 kartų. Psichologo konsultacijas gavo 82 dalyviai, iš jų 31 vaikas, mokymuose „Šeimos konfliktai ir pagalbos priemonės”, „Skiriamės-kaip pranešti ir padėti vaikui?” ir „Skyrybų poveikis vaikui. Tėvų atstūmimo sindromas” dalyvavo 57 dalyviai, šeimos konferencija buvo taikoma 2 atvejams, savitarpio paramos grupėje dalyvavo 12 dalyvių, ryšio su skyrium gyvenančiu vienu iš tėvų atstatymo paslauga suteikta 6 atvejams.

Projektas „VšĮ SOTAS institucinių gebėjimų stiprinimas“

2023 m. VšĮ SOTAS įgyvendino projektą „VšĮ SOTAS institucinių gebėjimų stiprinimas“, kuris buvo finansuojamas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Vykdant projektą buvo skirta ir panaudota 20,000.00 Eur valstybės biudžeto lėšų. Projektas tikslas – stiprinti VšĮ SOTAS organizacijos institucinius gebėjimus, tobulinant darbuotojų profesinę kompetenciją ir įgūdžius bei didinant socialinių paslaugų teikimo efektyvumą.

– – –

Šiuo projektu buvo siekiama VšĮ SOTAS organizaciją stiprinti keliomis kryptimis: organizacijos strateginio planavimo / strategijos tobulinimas, darbuotojų kvalifikacijos, teikiant socialines paslaugas, kėlimas, gebėjimų matuoti ir vertinti socialinių paslaugų poveikį stiprinimas, darbuotojų komandinio darbo ir bendradarbiavimo stiprinimas bei finansinio skaidrumo didinimas. VšĮ SOTAS darbuotojai stiprino komandos bendradarbiavimo įgūdžius mokymuose „Darbas komandoje”, gilino profesines žinias mokymuose „Problemų sprendimo būdai, technikos sudėtingose situacijose. Darbas su nemotyvuotais klientais“ bei „Darbingumo palaikymas: savęs valdymas efektyviam darbui. Laiko ir veiklos efektyvus planavimas“, 4 darbuotojai gavo individualias supervizijas. Projekto metu buvo suorganizuoti ir įgyvendinti mokymai „Strateginis planavimas”, atnaujintas organizacijos strateginis planas bei sukurta globos centro paslaugų poveikio matavimo priemonė. Be to, buvo atliktas 2022 m. finansinių ataskaitų auditas.

Projekto dėka žinias tobulino, kvalifikaciją kėlė 14 VšĮ SOTAS darbuotojų.

Projektas „Paslaugų smurtautojams ir asmenims, kurie susiduria su alkoholio priklausomybe, tinklo plėtra“

2023 m. VšĮ SOTAS įgyvendino projektą „Paslaugų smurtautojams ir asmenims, kurie susiduria su alkoholio priklausomybe, tinklo plėtra“, kuris buvo finansuojamas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Vykdant projektą buvo skirta ir panaudota 50,000.00 Eur valstybės biudžeto lėšų. Projekto tikslas – stiprinti ir išplėsti darbą su smurtautojais, siekiančiais atsikratyti smurtinio elgesio, su rizikingai vartojančiais arba nuo alkoholio priklausomais asmenimis bei su ko-priklausomais asmenimis, kurie siekia atsikratyti priklausomybės nuo alkoholį vartojančio asmens bei sumažinti alkoholinės rizikos veiksnių įtaką, sustiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius, sumažinti alkoholio vartojimą ir kurti blaivią bendruomenę.

– – –

Projekto vykdymo metu SOTAS teikė nemokamas priklausomybių konsultanto paslaugas rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims bei jų artimiesiems ir įgyvendino mokymų programą, skirtą žalingai vartojantiems alkoholį ir priklausomybę alkoholiui turintiems asmenims. Paslaugos teiktos Vilniaus m., Kaišiadorių raj., Trakų raj., Elektrėnų ir Širvintų raj. savivaldybėse.

2023 m. paslaugas gavo 56 dalyviai, jiems buvo suteikta 254 konsultacijos. Mokymų programoje, skirtoje žalingai vartojantiems alkoholį ir priklausomybę alkoholiui turintiems asmenims, dalyvavo 10 dalyvių, įvyko 60 individualių ir 20 grupinių susitikimų.

– – –

Projekto vykdymo metu SOTAS įgyvendino Intervencinę programą smurtaujantiems artimoje aplinkoje, kurios tikslas –padėti šeimoje smurtaujantiems asmenims išmokti nenaudoti smurto.  Užsiėmimų metu buvo dirbama su asmenimis, kurie savo artimoje aplinkoje naudoja smurtą prieš savo partnerį (sutuoktinę(-į), sugyventinę (-į)). Programos trukmė – 2 individualūs ir 24 grupiniai užsiėmimai, vykstantys kartą per savaitę. Programa įgyvendinta Vilniaus m. ir Kaišiadorių raj.

2023 m. programoje dalyvavo 45 dalyviai. Kaišiadorių rajone 1 grupė turėjo 20 individualių susitikimų (po 1 val.) ir 24 grupinių užsiėmimus (po 2 val.). Vilniuje darbas vyko su 2 grupėmis, įvyko 40 individualūs susitikimų (po 1 val.) ir 48 grupiniai susitikimai (po 2 val.) su programos dalyviais.

– – –

Projekto vykdymo metu SOTAS įgyvendino mokymų programą „Elgesys-pokalbis-pasikeitimas“ (EPP) asmenims, turintiems priklausomybių ir ilgą nusikaltamo gyvenimo patirtį, kurios tikslas – stiprinti nuteistųjų motyvaciją teismo skirtų įpareigojimų vykdymui, dalyvavimui specializuotose elgesio pataisos programose. Programą sudaro 6 individualios konsultacijos, vienas susitikimas prieš programą ir 5 planiniai programos užsiėmimai. Programa įgyvendinta Vilniaus mieste.

2023 m. programoje dalyvavo 27 dalyviai, kuriems buvo suteikta 146 konsultacijos.

Projektas „Pagalba šeimoms: psichologinė gerovės užtikrinimas“

2023 m. VšĮ SOTAS įgyvendino projektą „Pagalba šeimoms: psichologinė gerovės užtikrinimas“, kuris buvo finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis. Vykdant projektą buvo skirta ir panaudota 8,200.00 Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto tikslas – stiprinti šeimas, įgalinant jas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, užtikrinti pozityvią šeimos raidą, palengvinti tėvų ir vaikų su emociniais ir elgesio sunkumais tarpusavio supratimą, sustiprinti jų emocinius ryšius, pagerinti jų bendravimą ir bendradarbiavimą.

– – –

Projekto įgyvendinimo metu 27 asmenims buvo teikiamos individualios ir šeimų psichologo konsultacijos, buvo suorganizuota 1 mokymų „Vaiko elgesys nedžiugina?” grupė, kurioje dalyvavo 15 dalyvių. 98,3 proc. apklaustų projekto dalyvių teigė, kad psichologo konsultacijos buvo naudingos, 86,7 proc. teigė, kad psichologas padėjo išspręsti problemą, dėl kurios kreipėsi, 66,7 proc. pavyko pasiekti norimų pokyčių ir 86,7 proc. rekomenduotų paslaugas savo draugams ar pažįstamiems. Buvo apklausta 80 proc. mokymų dalyvių, kurių 92 proc. puikiai ir labai gerai įvertino mokymų kokybę ir rekomenduotų mokymus savo draugams ir pažįstamiems.

Projektas „Laimingoje šeimoje auga laimingi vaikai“

2023 m. VšĮ SOTAS įgyvendino tęstinį projektą „Laimingoje šeimoje auga laimingi vaikai“, kuris buvo finansuojamas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Vykdant projektą buvo skirta ir panaudota 8,648.00 Eur valstybės biudžeto lėšų. Projekto tikslas – stiprinti šeimas, įgalinant jas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti. Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama prisidėti prie šeimų gerovės didinimo, įgalinant jas įveikti kylančius sunkumus ir krizes (neplanuotas nėštumas, nesutarimai šeimoje, skyrybų atvejai, įvairios priklausomybės ir kt.), suteikiant tėvams žinių apie pozityvius vaikų auklėjimo metodus bei stiprinant tėvų atsakomybę už tinkamą vaikų, turinčių įvairių elgesio, emocijų, raidos sutrikimų, auginimą, vystymąsi ir ugdymą.

– – –

Projekto įgyvendinimo metu 32 asmenims buvo teikiamos individualios ir šeimų psichologo konsultacijas, buvo suorganizuotos 2 pozityvios tėvystės mokymų grupės, kuriose dalyvavo 29 dalyviai bei suorganizuoti 3 seminarai aktualiomis šeimai temomis, kuriuose dalyvavo 66 dalyviai. Psichologo pagalba skyrybų atveju arba poskyrybiniu laikotarpiu sudarė ~25 % paslaugų gavėjų atvejų, vaikų elgesio, emocijų, raidos sutrikimų ar sunkumų sudarė ~30 % paslaugų gavėjų atvejų.

Projektas „Paslaugų smurtautojams ir asmenims, kurie susiduria su alkoholio priklausomybe, tinklo plėtra“

2022 m. VšĮ SOTAS įgyvendino projektą „Paslaugų smurtautojams ir asmenims, kurie susiduria su alkoholio priklausomybe, tinklo plėtra“, kuris buvo finansuojamas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Vykdant projektą buvo skirta ir panaudota 33,676.00 Eur valstybės biudžeto lėšų. Projekto tikslas – stiprinti ir išplėsti darbą su smurtautojais, siekiančiais atsikratyti smurtinio elgesio, su rizikingai vartojančiais arba nuo alkoholio priklausomais asmenimis bei su ko-priklausomais asmenimis, kurie siekia atsikratyti priklausomybės nuo alkoholį vartojančio asmens.

– – –

Projekto vykdymo metu SOTAS teikė nemokamas priklausomybių konsultanto paslaugas rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims bei jų artimiesiems. Konsultavimo tikslas –spręsti su alkoholio vartojimu susijusias problemas, mažinti jų daromą žalą alkoholį vartojančiam asmeniui, konsultuoti ir palaikyti alkoholį vartojančio asmens šeimos narius. Paslaugos teiktos Vilniaus mieste ir Kaišiadorių raj.

2022 m. paslaugas gavo 22 dalyviai, jiems buvo suteikta 100 konsultacijų. Mokymų programoje, skirtoje žalingai vartojantiems alkoholį ir priklausomybę alkoholiui turintiems asmenims, dalyvavo 10 dalyvių, įvyko 60 individualių ir 20 grupinių susitikimų.

– – –

Projekto vykdymo metu SOTAS įgyvendino Intervencinę programą smurtaujantiems artimoje aplinkoje, kurios tikslas –padėti šeimoje smurtaujantiems asmenims išmokti nenaudoti smurto.  Užsiėmimų metu buvo dirbama su asmenimis, kurie savo artimoje aplinkoje naudoja smurtą prieš savo partnerį (sutuoktinę(-į), sugyventinę (-į)). Programos trukmė – 2 individualūs ir 24 grupiniai užsiėmimai, vykstantys kartą per savaitę. Programa įgyvendinta Vilniaus m. ir Kaišiadorių raj.

2022 m. programoje dalyvavo 39 dalyviai. Kaišiadorių rajone 1 grupė turėjo 20 individualių susitikimų (po 1 val.) ir 24 grupinių užsiėmimus (po 2 val.). Vilniuje darbas vyko su 2 grupėmis, įvyko 40 individualūs susitikimų (po 1 val.) ir 48 grupiniai susitikimai (po 2 val.) su programos dalyviais.

– – –

Projekto vykdymo metu SOTAS įgyvendino mokymų programą „Elgesys-pokalbis-pasikeitimas“ (EPP) asmenims, turintiems priklausomybių ir ilgą nusikaltamo gyvenimo patirtį, kurios tikslas – stiprinti nuteistųjų motyvaciją teismo skirtų įpareigojimų vykdymui, dalyvavimui specializuotose elgesio pataisos programose. Programą sudaro 6 individualios konsultacijos, vienas susitikimas prieš programą ir 5 planiniai programos užsiėmimai. Programa įgyvendinta Vilniaus mieste.

2022 m. programoje dalyvavo 16 dalyvių, kuriems buvo suteikta 90 konsultacijų.

Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“

2017 – 2023 m. VšĮ SOTAS įgyvendino projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“, kurio metu SOTAS kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir Vilniaus miesto savivaldybe teikė nemokamas kompleksines paslaugas šeimai. Projekto tikslas – organizuoti ir teikti paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove. Projekto veiklose dalyvavo ir paslaugas gavo šeimos ir asmenys, išgyvenę skyrybas, skyrybų atvejus ar patiriantys tarpusavio santykių problemas ir krizes, patyrę artimo netektį, susiduriantys su vaikų auginimo ar auklėjimo sunkumais, susidūrę su darbo ir karjeros iššūkiais, patyriantys stresą, nerimą ar kitus emocinius sunkumus. Projektu buvo skatinama pozityvi šeimos raida ir  prisidedama prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo. Vykdant projektą buvo skirta ir panaudota 492514,36 Eur valstybės biudžeto lėšų

– – –

Projekto vykdymo metu SOTAS teikė individualias ir šeimų psichologo konsultacijas, organizavo Pozityvios tėvystės mokymus, Saugaus prieraišumo mokymus, grupines konsultacijas, šeimų stovyklas, paskaitas, teikė vaikų priežiūros paslaugas.

– – –

Projekto metu psichologinė pagalba sudarė: ~20 % paslaugų gavėjų paslaugas gavo susidūrę su skyrybų atvejais arba problemomis poskyrybiniu laikotarpiu, ~40 % paslaugų gavėjų paslaugas gavo susidūrę su savivertės problemomis, ~25 % paslaugų gavėjų paslaugas gavo susidūrę su vaikų elgesio ar emociniais sunkumais.

– – –

Projektas buvo finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Daugiau informacijos: www.kpsvilnius.lt.

Projektas „Stipri NVO – stipri Lietuva“

2022 m. VšĮ SOTAS įgyvendino projektą „Stipri NVO – stipri Lietuva“, kuris buvo finansuojamas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Vykdant projektą buvo skirta ir panaudota 25,000.00 Eur valstybės biudžeto lėšų. Projektas buvo skirtas organizacijos darbuotojų gebėjimų ir kompetencijų stiprinimui bei teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimui ir plėtrai. Projektas finansuojamas pagal Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursą.

– – –

Šiuo projektu buvo siekiama VšĮ SOTAS organizaciją stiprinti keliomis kryptimis: komandinio darbo stiprinimas, organizacijos strateginio planavimo stiprinimas, darbuotojų kvalifikacijos, teikiant viešąsias paslaugas, kėlimas. VšĮ SOTAS darbuotojai gilino profesines žinias mokymuose „Darbas su konfliktiškais paslaugų gavėjais ir krizių valdymas“ ir „Seksualinės prievartos prieš vaikus atpažinimas ir pagalbos organizavimas“. Be to, buvo atlikti 2021 m. finansinės atskaitomybės dokumentų ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų techninių ir organizacinių priemonių atitikties auditai.

Projekto dėka žinias tobulino, kvalifikaciją kėlė 16 VšĮ SOTAS darbuotojų.

Projektas „Paslaugų tinklo globėjams, įtėviams, budintiems globotojams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams stiprinimas“

2022 m. VšĮ SOTAS įgyvendino projektą „Paslaugų tinklo globėjams, įtėviams, budintiems globotojams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams stiprinimas“, kuris buvo finansuojamas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Vykdant projektą buvo skirta 8,000.00 Eur valstybės biudžeto lėšų, panaudota 7.925,00 Eur. Projektas buvo skirtas stiprinti teikiamų paslaugų globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams kokybę ir praplėsti paslaugų teikimo galimybes.

– – –

Projekto įgyvendinimo metu Tarnybos atestuotiems asmenims ir globos centrų darbuotojams buvo suorganizuoti mokymai „Savitarpio paramos grupių metodas“ (dalyvavo 24 specialistai), organizuotos individualios supervizijos (supervizijas gavo 5 specialistai), buvo organizuojamas praktinis seminaras bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams apie globojamų vaikų sudėtingo, netinkamo elgesio priežastis ir tokio elgesio valdymą (dalyvavo 15 specialistų), siekiant stiprinti specialistus, dirbančius su globėjais, įtėviais, budinčiais globotojais ir globojamais vaikais. Globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams buvo suorganizuoti 3 mokymų seminarai (dalyvavo 60 dalyvių) ir sociokultūrinė veikla – šeimų išvyka (dalyvavo 47 asmenys). Be to, buvo parengtas ir publikuotas straipsnis apie gerąją globos patirtį (https://www.sotas.org/2022/10/04/nuosirdus-globejos-pripazinimas-buna-daug-rupesciu-bet-buna-ir-labai-gera/).

Projektas „Laimingoje šeimoje auga laimingi vaikai“

2022 m. VšĮ SOTAS įgyvendino projektą „Laimingoje šeimoje auga laimingi vaikai“, kuris buvo finansuojamas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Vykdant projektą buvo skirta ir panaudota 8,648.00 Eur valstybės biudžeto lėšų. Projekto tikslas – stiprinti šeimas, įgalinant jas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti. Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama prisidėti prie šeimų gerovės didinimo, įgalinant jas įveikti kylančius sunkumus ir krizes (neplanuotas nėštumas, nesutarimai šeimoje, skyrybų atvejai, įvairios priklausomybės ir kt.), suteikiant tėvams žinių apie pozityvius vaikų auklėjimo metodus bei stiprinant tėvų atsakomybę už tinkamą vaikų, turinčių įvairių elgesio, emocijų, raidos sutrikimų, auginimą, vystymąsi ir ugdymą.

– – –

Projekto įgyvendinimo metu 46 asmenims buvo teikiamos individualios ir šeimų psichologo konsultacijas, buvo suorganizuotos 2 pozityvios tėvystės mokymų grupės, kuriose dalyvavo 34 dalyviai bei suorganizuoti 3 seminarai aktualiomis šeimai temomis, kuriuose dalyvavo 50 dalyvių. Psichologo pagalba skyrybų atveju arba poskyrybiniu laikotarpiu sudarė ~35 % paslaugų gavėjų atvejų, vaikų elgesio, emocijų, raidos sutrikimų ar sunkumų sudarė ~30 % paslaugų gavėjų atvejų. 

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“

2019-2022 m. VšĮ SOTAS įgyvendino projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“, kuris buvo finansuojamas Europos socialinis fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

– – –

Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto laikotarpiu visų savivaldybių globos centruose buvo sukurtos papildomas specialistų darbo vietos – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų bei įrengtos jų darbo vietos, įsigyti automobiliai, tobulintos globos centruose dirbančiųjų kompetencijos, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant socialines paslaugas globos centrų klientams. Projekto metu buvo įgyvendintos tarpinstitucinio, tarpžinybinio bendradarbiavimo priemonės – apskritojo stalo diskusijos visose regionuose bei nacionalinio lygmens suvažiavimai, buvo vykdoma globos centrų konsultavimas, veiklos kokybės stebėsena, konsultavimas, vertinimas.