Globa ar įvaikinimas – ypatinga dovana, suteikianti tėvų globos netekusiam vaikui laimingą vaikystę ir galimybę augti mylinčioje šeimoje. Jei šiuo metu nesate pasiryžę globoti ar įvaikinti, galite priimti vaiką svečiavimuisi.

Dėl išsamesnės informacijos apie globos,  įvaikinimo ir svečiavimosi procesą, budinčio globotojo veiklą, prašome kreiptis į mus telefonu 8 5 2121453 arba el. paštu [email protected].

Kas yra globa?

Globa – likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas. Vaikui globa nustatoma tuomet, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių – priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia – negali patys jo auginti. Globėju gali tapti asmuo, kuris yra ne jaunesnis nei 21 ir ne vyresnis nei 65 metų (išskyrus tuos atvejus, kai globoti pageidauja artimas vaiko giminaitis) ir kuris atitinka LR civiliniame kodekse globėjui keliamus reikalavimus.

Kas yra įvaikinimas?

Įvaikinimas – procesas, kurio metu be tėvų globos likusiam vaikui panaikinamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su tėvais ir giminaičiais pagal kilmę ir sukuriamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su įtėviais bei jų giminaičiais kaip giminaičiams pagal kilmę. Įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą. Įvaikintam vaikui gali būti suteikta įtėvių pavardė, keičiamas vardas. Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas – tai yra pagrindinis įvaikinimo ir globos skirtumas. Įtėviais gali būti darbingo amžiaus pilnamečiai asmenys, atitinkantys LR civiliniame kodekse įtėviams keliamus reikalavimus.

Laikinas svečiavimasis

Laikinas svečiavimasis – tai pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku. Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi, nes vaikui yra skiriamas individualus dėmesys, jis gali svečiuotis šeimos aplinkoje ir matyti kitokį šeimos modelį, nei matė augdamas su biologiniais tėvais. Laikino svečiavimosi principai − vaiko interesų pirmenybė, jo nuomonės išklausymas, vaiko saugumo užtikrinimas ir jo poreikių tenkinimas. Laikinas svečiavimasis apima vaikų lankymą globos namuose, išvykas į gamtą, miestą, įvairius renginius, taip pat vaikui suteikiama galimybė savaitgalius, švenčių dienas ar atostogas praleisti tos šeimos (asmens) namuose.

Kas yra budintis globotojas?

Budintis globotojas – tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą. Budintys globotojai yra baigę specialius mokymus ir žino, kaip suteikti vaikui emocinį ir fizinį saugumą. Taip vaikas patiria mažesnį stresą, kol jo šeimai bus suteikta pagalba ir bus saugu sugrįžti į namus. Savo veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą ir yra sudaręs su Globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Vaiko atstovas pagal įstatymą yra Globos centras, kuris teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei teikia pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat bendradarbiauja su specialistais, kurie teikia pagalbą vaiko biologiniams tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.

Kaip tapti globėjais ar įtėviais, budinčiais globotojais?

1 žingsnis
Kreiptis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį skyrių bei pateikti prašymą ir reikiamus dokumentus.

2 žingsnis
Išklausyti mokymus būsimiesiems globėjams ir įtėviams, budintiems globotojams bei gauti išvadą apie pasirengimą priimti vaiką.

3 žingsnis
Globos atveju gaunamas pasiūlymas globoti vaiką. Įvaikinimo atveju asmuo yra įrašomas į Norinčių įvaikinti LR piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą ir yra laukiama pasiūlymo įvaikinti. Abiem atvejais gavus pasiūlymą, kreipiamasi į teismą dėl įvaikinimo arba nuolatinės globos. Svarbu žinoti, kad ne šeimai parenkamas vaikas, o vaikui ieškoma šeima, kuri galėtų geriausiai patenkinti konkretaus vaiko poreikius. 

Kokią paramą ir pagalbą gauna globėjai ir įtėviai?

1. Finansinė parama
Globėjams ir įtėviams skiriama finansinė parama iš valstybės ir (arba) savivaldybės biudžeto.

2. Vaiko priežiūros atostogos
Įtėviams, giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat asmeniui, paskirtam vaiko globėju, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai.

3. Patekimas į švietimo įstaigas
Įvaikinti ar globojami vaikai Vilniaus mieste į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami be eilės, neatsižvelgiant į teritorinį principą.

4. Nemokamos Globos centrų paslaugos
Globėjai ir įtėviai turi galimybę gauti nemokamas socialines ir psichologines paslaugas Globos centruose.

Jei Jūsų namuose gali atsirasti vietos vaikui, kuriam reikia mylinčios šeimos, kviečiame tapti globėjais ar įtėviais!