Psichologo konsultacijos

Tai globos centro psichologo teikiama paslauga, kurios tikslas – sukurti saugią erdvę, kurioje siekiama suprasti bei spręsti su emocine savijauta ir elgesiu susijusius asmeninius bei tarpasmeninius klausimus. Individualios (suaugusiųjų, paauglių, vaikų) ir šeimos konsultacijos teikiamos:  dėl emocinių problemų; dėl elgesio ir bendravimo problemų; dėl mokymosi sunkumų; krizinėse situacijose; pereinamuoju adaptacijos laikotarpiu po vaiko, likusio be tėvų globos, apgyvendinimo šeimoje ir  kitais klausimais.

Socialinio darbuotojo konsultacijos

Tai globos koordinatoriaus, vykdančio socialinio darbuotojo funkcijas, teikiama paslauga, kurios tikslas – kartu su asmeniu analizuoti asmens (šeimos) probleminę situaciją ir ieškoti veiksmingų jos sprendimo būdų.

Informavimas ir tarpininkavimas

Tai reikalingos informacijos apie pagalbos galimybes suteikimas, pagalba tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (įvairių institucijų, specialistų, kitų asmenų).

GIMK programos mokymai

GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, taip pat įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose (BVGN).

GIMK programos tikslai:

1. Ugdyti ir stiprinti penkis būtinus asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas ar dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, gebėjimus:

  • saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas;
  • vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas;
  • vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas;
  • pagalba vaikui užmezgant saugius ir patvarius ryšius;
  • bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

2. Parengti asmenis vaiko priežiūrai, laikinajai ir nuolatinei globai (rūpybai), įvaikinimui, darbui su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

3. Teikti tęstines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

GIMK programą sudaro: pagrindiniai GIMK mokymai,  specializuoti GIMK mokymai,  mokymai pagal artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą ir tęstiniai GIMK mokymai.

Savitarpio pagalbos grupė

Susitikimų metu yra skatinamas šeimų bendravimas, dalijimasis patirtimi, tarpusavio pagalba. Praktika rodo, kad tai yra viena efektyviausių pagalbos šeimai formų, kai žmogus su panašia patirtimi gali geriausiai suprasti ir padėti ieškoti išeities. Grupėje yra aptariamos sudėtingos situacijos bei kylantys sunkumai, nagrinėjami konkretūs atvejai ir kartu ieškoma atsakymų, dalijamasi savo patirtimi, teikiamas palaikymas.

Asmenų, pageidaujančius priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas ir rekomendacijos rengimas

Atliekamas asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis vertinimas, yra parengiama rekomendacija. Vertinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pateikimo dienos Vaiko teisių apsaugos skyriui pagal gyvenamąją vietą.

Asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas

Konsultacijų metu suteikiama informacija apie pasirengimo globai ir įvaikinimui procesą, apie globėjams ir įtėviams būtinus gebėjimus, atsakoma į būsimiems įtėviams ar globėjams kylančius klausimus, suteikiamas palaikymas, padrąsinama mokymų metu patikrinti savo motyvaciją, pasirengimą ir galimybes.