Vaikų dienos centrai turi ieškoti papildomų finansavimo šaltinių

 

2012 metų pabaigoje pasibaigė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimas vaikų dienos centrams. Naujas konkursas paskelbtas, paraiškų priėmimo terminas baigėsi, tačiau geriausiu atveju finansavimo vaikų dienos centrai sulauks tik po kelių mėnesių. Susidarius tokiai padėčiai dienos centrams iškilo grėsmė tolimesnės veiklos tęstinumui. Kai kurie dienos centrai kelis mėnesius bus priversti dirbti savanoriškai, kiti savo veiklą turės stabdyti ar išgyventi iš kitų lėšų.

 sociumas

Reikalinga papildoma pagalba iš šalies

 

„Mano nuomone, esanti Lietuvos nevyriausybinio sektoriaus finansavimo tvarka, neužtikrina darbo tęstinumo, todėl daugelis organizacijų susiduria su lėšų trūkumu. Valstybė turėtų būti labiau suinteresuota pirkti paslaugas iš NVO”, – teigia VšĮ SOTAS direktorė Paola Fertoli. Anot jos, taip būtų galima padėti išsaugoti vykdomų veiklų pastovumą, o nevyriausybinės organizacijos būtų  pripažintos lygiaverčiais partneriais”.

Nevyriausybinės organizacijos nuolat susiduria su nepastovaus ir nutrūkstančio finansavimo problema. Siekiant tęsti ir tobulinti darbą su pažeidžiamiausiomis visuomenės grupėmis, reikalingas vis didesnis visuomenės ir verslo atstovų jautrumas, atsakomybė ir indėlis į nevyriausybinių organizacijų darbą, kurios dažnai išsilaiko vien iš projektinių Lietuvos ir užsienio lėšų, gyventojų skiriamų 2 procentų, aukų bei kitos  paramos, taip prisidedant ir užtikrinant jų veiklų tęstinumą.

Vienas tokių pavyzdžių yra VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) vaikų dienos centras, kuris siekdamas užtikrinti ilgalaikę savo veiklą, pradėtą 2007 metais, pagalbos kreipėsi į Lietuvos žmones. Portalo www.aukok.lt dėka žmonės galėjo skirti savo paramą vaikų dienos centrui ir tokiu būdu prisidėjo prie kuriamos gerovės vaikams iš socialiai remtinų šeimų. Nors surinkta suma nėra didelė ir sprendžianti esmines problemas, tačiau trumpalaikėje perspektyvoje tai padės organizacijai tęsti veiklą.

 

NVO gali gauti finansinę paramą iš įvairių paramos šaltinių

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, nuo 2007 m. vaikų dienos centrų projektai dalinai buvo finansuojami pagal Vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategiją ir jos priemonių 2007 – 2012 m. planą, kurių įgyvendinimas baigėsi 2012 m.  Nuo 2013 m. konkurso būdu vaikų dienos centrų veikla (projektai) bus finansuojami pagal naujai parengtą Vaiko gerovės 2013 – 2018 m. programą, kurios paskirtis – kurti vaiko gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemą, kuri sudarytų palankias sąlygas vaikui augti saugioje šeimos aplinkoje ir gauti reikiamą pagalbą. Viena vertus, šios programos patvirtinimas teikia teisinį pagrindą nuo 2013 m. įgyvendinti vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimui skirtą priemonę, kita vertus, vaikų dienos centrai ir jų veikla programoje yra suprantami kaip svarbi pagalbos šeimoms teikimo priemonė, padedanti vaikams augti šeimoje.

Įvertinant nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklos specifiką, t.y. nepriklausomumą nuo valdžios ir galimybę gauti finansinę paramą iš įvairių paramos šaltinių, valstybė neprivalo (o ir nepajėgtų) užtikrinti pilno ir nepertraukimo nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimo, todėl dažniausiai dalinai finansuoja NVO projektus konkursų būdu ir teikia finansavimą projektams tam tikrą apibrėžtą laikotarpį. Kokybiškos NVO tam tikroje srityje vykdomos veiklos finansavimą padėtų užtikrinti plačiau taikomas paslaugų iš NVO pirkimas. Atsižvelgiant į tai, kad vaikų dienos centrai veikia konkrečiose savivaldybėse, ugdo tose savivaldybėse gyvenančių šeimų vaikus ir teikia pagalbą šeimoms, ministerija konkurso būdu dalinai finansuodama vaikų dienos centrų projektus, skatina paraiškas teikiančias organizacijas siekti didesnio savivaldybių ir kitų galimų rėmėjų indėlio.

 

Straipsnio adresas http://sociumas.delfi.lt/archive/article.php?id=60562139