Nuo 2012 m. balandžio 2 d. VšĮ SOTAS dalyvauja vykdytojo teisėmis projekto ,,Dirbk. Auk. Tobulėk. Jaunuolių, patiriančių socialinę atskirtį, socialinės ir profesinės integracijos gerinimas” įgyvendinime, finansuojamame Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto partneriai: VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, Vaikų ir paauglių socialinis centras, VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centras, VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinosios globos namai, LPF VA Caritas socialiniai projektai, Asociacija „Bokštas“, UAB Maxima LT, UAB „Vikada“.

Projektas bus įgyvendinamas pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką”.

Projekto tikslas: pagerinti esamų ir buvusių globos namų ugdytinių ir socialinės rizikos vaikų įvairiapusę socialinę integraciją, apimančią gyvenimo kokybės užtikrinimą, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymą, profesinį orientavimą, pagalbą įsitvirtinant darbo rinkoje.

Projekto tikslinė grupė: esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai, socialinės rizikos ir (ar) likę be tėvų globos vaikai. Planuojama, kad projekte dalyvaus 125 asmenys.

Projekto uždaviniai:

  • Gerinti socialinę integraciją atpažįstant jaunuolių poreikius, ugdant socialines kompetencijas, skatinant mokymosi bei darbo motyvaciją;
  • padėti jaunuoliams renkantis profesiją, įgyjant darbinę kompetenciją, lavinti ir stiprinti jų mokymosi ir savarankiško gyvenimo įgūdžius;
  • suteikti jaunuoliams galimybę įgyti praktinių įgūdžių, įsitraukti į mokymosi ir darbo aplinką.

Projekto veiklų trukmė:  2012 m. balandžio 2 d. – 2015 m. balandžio 1 d.