VŠĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa

Pagalba šeimai: socialinės intervencijos metodai 

Patvirtinta Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2011-08-11 kodas 596870817

 

Programos tikslinė grupė: socialiniai darbuotojai, dirbantys vaikų globos įstaigose ir vaikų teisių apsaugos skyriuose, bei socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialiai pažeistomis, socialinės rizikos šeimomis ir su socialiai remtinais asmenimis ir šeimomis.

Programos trukmė: 36 akad. val. (15,5  teorinės, 20,5 praktinės).

Mokymų struktūra: mokymus sudaro 5 seminarų ciklas. 4-as ir 5-as seminarai vyksta praėjus 3 savaitėms nuo antrojo, tokiu būdu darbuotojams sudaroma galimybė įgyti naujojo metodo taikymo praktikos bei įvertinti ją paskutinių dviejų seminarų metu.

Programos mokytojų patirtis:

Lijana Gvaldaitė. Socialinių mokslų daktarė. VU Filosofijos fak. Socialinio darbo katedros lektorė. Turi 12 metų praktinio darbo su probleminiais vaikais ir šeimomis (nuo 2002 m. su globos institucijų vaikais) bei 5 metų darbo SOTAS organizacijoje su globėjais ir įvaikintojais patirtį.

Pagal bendrąją įtėvių ir globėjų (rūpintojų) mokymų programą GIMK (PRIDE) 2008-2010 m. SOTAS organizacijoje vykdė įtėvių ir globėjų mokymus, šiuo metu kartu su kolegomis veda įtėvių ir globėjų savigalbos grupes.

Nuolat veda mokymus socialiniams darbuotojams, dirbantiems su probleminėmis šeimomis ir vaikais, pagal socialinio tinklo ir bendruomeninio atvejo vadybos metodus, koordinuoja socialinių darbuotojų perkvalifikavimo studijas.

Andrius Atas. Pedagoginės psichologijos magistro laipsnį įgijo Vilniaus Universitete 1995 m. Nuo 1994 m. dirba mokyklos psichologu, individualiai ir grupėmis konsultuoja vaikus, auklėtojus ir tėvus sprendžiant vaikų elgesio, emocines ir mokslumo problemas. Nuo 2005 m. teikia individualias konsultavimo paslaugas įtėviams (lietuvių ir užsieniečių šeimoms) ir globėjams; vaikų psichologijos klausimais konsultuoja tarptautinio įvaikinimo tarpininkus.

2008-2010 m. VšĮ SOTAS Vaikų dienos centre individualiai konsultavo vaikus ir šeimas, vedė grupinius užsiėmimus. Nuo 2007 m. iki dabar veda mokymus būsimiems įtėviams ir globėjams pagal bendrąją įtėvių ir globėjų (rūpintojų) mokymų programą GIMK (PRIDE).

Nijolė Giknienė. 1999 m. įgijo socialinio darbuotojo kvalifikaciją Vilniaus Universitete. Turi 10 metų praktinio darbo su paaugliais bei jaunimu iš darnių ir socialinės rizikos šeimų patirtį. Nuo 2004 m. VšĮ SOTAS dirba su socialiai pažeistomis ir socialinės rizikos šeimomis. Turi socialinio konsultavimo patirties su VšĮ SOTAS Vaikų dienos centro vaikais ir jų šeimomis, veda grupinius užsiėmimus. Vedė mokymus apie darbą su socialiai pažeistomis šeimomis Vilniuje ir Sankt Peterburge (Rusija).

Nuo 2008 m. iki dabar veda mokymus būsimiems įtėviams ir globėjams pagal bendrąją įtėvių ir globėjų (rūpintojų) mokymų programą GIMK (PRIDE), teikia individualias konsultavimo paslaugas įtėviams ir globėjams.


Mokymų turinys:

I seminaras: Vaiko, netekusio tėvų globos, psichologiniai ypatumai, pagalbos jam būdai (trukmė – 8 ak. val.)

Temos:

 • Prieraišumo samprata ir raida
 • Emocijų ir elgesio reguliacijos principai
 • Prieraišumo strategijos: saugus prieraišumas, vengiantis, ambivalentiškas/besipriešinantis ir dezorganizuotas, bei vaikų pasižyminčių šiais prieraišumo tipais ypatumai įvairiais amžiaus tarpsniais
 • Prieraišumo sutrikimai
 • Traumos poveikis vaiko raidai
 • Rekomenduojamos tėvų elgesio strategijos ir teikiamos pagalbos galimybės

Mokymų metodai:

Paskaita, atvejų analizė, filmų analizė, diskusijos.

II seminaras: Pagalbos vaiko šeimai samprata. Šeimos pažinimas ir vertinimas (trukmė 8 ak.val.)

Temos:

 • Pagalbos šeimai samprata ir tikslai
 • Efektyvaus socialinio darbo principai: dėmesio centre asmuo, pozityvus požiūris į šeimą, veikimas kartu su klientu, subsidiarumas ir partnerystė
 • Praktinės šeimos vertinimo bei darbo su šeima rekomendacijos

Mokymų metodai:

Paskaita, diskusija, darbas grupėje.

III seminaras: Socialinio tinklo intervencijos metodas dirbant su šeimomis (trukmė 6 ak.val.)

Temos:

 • Socialinio tinklo intervencijos samprata ir taikymo galimybės
 • Šeimos situacijos tyrimas kiekybiniu ir  kokybiniu aspektais
 • Socialinio tinklo tyrimas ir mobilizacija

Mokymų metodai:

Paskaita, diskusija, atvejų analizė, darbas grupėje.

IV seminaras. Bendruomeninis atvejo vadybos metodas dirbant su šeimomis (trukmė – 6 ak.val.)

Temos

 • Atvejo vertinimas pagal G. Guay schemą
 • Intervencijos planas ir jo įgyvendinimas
 • Komandinio darbo, partnerystės ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo reikšmė

Mokymų metodai:

Paskaita, diskusija, atvejų analizė, darbas grupėje.

V seminaras. Socialinio darbuotojo įgalinimas: darbuotojo poreikiai ir darbo motyvacija (trukmė – 8 ak. val.)

Temos: 

 • Darbuotojų profesinės veiklos prasmė ir reikšmė
 • Darbuotojo poreikiai, motyvacija ir jos stiprinimo būdai
 • Profesinės laikysenos dilemos ir iššūkiai

Mokymų metodai:

Darbas grupėse, diskusija, paskaita, patirties analizė, dokumentinio filmo analizė, psichogimnastika.

            

Esant pilnai grupei (25 asmenys) dalyvio mokestis – 130 Eur.

Po mokymų išduodamas kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas.