Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai

Mokymai yra skirti asmenims, norintiems formuoti ir tobulinti tėvystės įgūdžius. Mokymų tikslas – motyvuoti ir padėti tobulinti tėvystės įgūdžius, suteikti žinių apie efektyvius vaikų auklėjimo būdus ir ugdyti praktinius pozityvios tėvystės gebėjimus. Mokymai yra orientuoti į dalyviams aktualių tėvystės problemų praktinį sprendimą. Susitikimų metu aptariamos aktualios auklėjimo situacijos ir galimi tėvų sprendimai bei individualūs sunkumai, dalijamasi gerąja patirtimi, skatinama išbandyti naujus elgesio būdus, siekti pokyčių bei apie juos dalintis grupėje.

Pagrindinės mokymų temos: 1) Kaip rodyti meilę ir pozityvų dėmesį vaikui; 2) Kaip nustatyti ribas; 3) Kaip teisingai duoti nurodymus vaikui; 4) Paskatinimų sistemos aptarimas; 5) Kada ir kaip riboti vaiko elgesį; 6) Krizinių situacijų su problemiškais vaikais ar paaugliais sprendimas.

Mokymų trukmė – 8 susitikimai.

Saugaus prieraišumo mokymai

Mokymai yra skirti tėvams, planuojantiems turėti ar turintiems 0-3 metų amžiaus vaikų. Mokymų tikslas – suteikti žinių ir patirčių, kurios stiprins tėvų gebėjimą kurti saugų prieraišumą su vaiku. Susitikimų metu kartu ieškoma atsakymų, kaip tapti „saugiu uostu“ – atpažinti ir jautriai atliepti esminius vaiko poreikius ir leisti jam tyrinėjant save, kitus žmones bei pasaulį augti savarankiška ir laiminga asmenybe. Auginant vaikus, išryškėja pačių tėvų vaikystės ir santykių su savo tėvais patirtys, kurios gali sąmoningai ar nesąmoningai veikti santykį su vaiku, todėl yra skiriamas dėmesys ir tėvų asmeninių patirčių tyrinėjimui.

Pagrindinės mokymų temos: 1) Prieraišumo teorijos principai, prieraišumo formavimasis ir tipai; 2) Saugaus prieraišumo kūrimo ypatumai ir emociniai poreikiai; 3) Tėvų asmeninių patirčių įtaka kuriant prieraišumą su savo vaiku.

Mokymų trukmė – 8 susitikimai.

Psichologinis konsultavimas – tai pokalbis tarp kliento/-ų ir profesionalaus psichologo. Konsultacijų tikslas – sukurti saugią erdvę, kurioje siekiama suprasti bei spręsti su emocine savijauta ir elgesiu susijusius asmeninius bei tarpasmeninius klausimus. Psichologas remdamasis mokslinėmis žiniomis,  profesine patirtimi, empatija bei bendražmogiškomis vertybėmis leidžia klientui pasijusti priimtam, teikia palaikymą, padeda sustiprėti ir išlydi įgavus stiprybės.

Individualios suaugusiųjų psichologinės konsultacijos

Dėl psichologo konsultacijos galima kreiptis jaučiant nerimą, vienišumą, prislėgtumą, išgyvenant netektis, patekus į sudėtingas gyvenimiškas situacijas bei susidūrus su įvairiais kitais sunkumais. Trumpalaikio arba ilgalaikio konsultavimo metu yra  orientuojamasi į konkrečius sunkumų sprendimo būdus ir į jų kilmę.

Šeimos/poros psichologinės konsultacijos

Šeimos/poros bei psichologo susitikimų metu pagrindinis dėmesys yra skiriamas tarpasmeniniams santykiams ir geresnio tarpusavio supratimo stiprinimui. Konsultacijų metu padedama naujai pažvelgti į situaciją, pažinti savo ir artimojo vaidmenis, ieškoti naujų būdų stiprinti tarpusavio santykius bei šiuos būdus išbandyti psichologo kabinete.

Paauglių psichologinės konsultacijos

Individualių paauglio susitikimų su psichologu metu siekiama geriau pažinti kylančius emocinius, santykių, elgesio, mokymosi ir panašius sunkumus bei kartu ieškoti optimaliausių būdų jiems palengvinti ar išspręsti. Konsultacijos gali būti trumpalaikės, orientuotos į iškilusią konkrečią problemą, arba ilgalaikės, siekiant savo psichologinės savijautos bei elgesio supratimo ir gerinimo. Pirmajame susitikime pasirinktinai dalyvauja vienas paauglys (nuo 16 metų) arba kartu su tėvais. Konsultavimo proceso metu atsižvelgiant į poreikį yra galimi ir bendri paauglio bei jo tėvų susitikimai su psichologu.

Vaikų psichologinės konsultacijos

Vaikų psichologinėse konsultacijose teikiamos vaikams nuo 7 metų amžiaus. Individualių vaiko konsultacijų metu žaidimo, piešimo ir įvairių kitų būdų pagalba psichologas siekia pažinti vidinį vaiko pasaulį, suprasti kylančius sunkumus ir kartu su vaiku juos palengvinti. Per reguliarius susitikimus su vaiko tėvais / globėjais specialistas aptaria vaiko konsultacijų eigą, tikslus ir padeda tėvams / globėjams įsitraukti į vaiko savijautos gerinimo procesą.