– Pavadinimas:  Veiksmingo darbo su smurtautojais tinklas

Data: 2018 m.

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Trumpas aprašymas: Projekto tikslas – stiprinti ir išplėsti darbą su smurtautojais, siekiančiais atsikratyti smurtinio elgesio. Projekto metu įgyvendinama Intervencinė programa smurtaujantiems šeimoje.

– Pavadinimas:  Bendruomeniškumas – šeimų stiprybė

Data: 2018 m.

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Trumpas aprašymas: Projekto tikslas – stiprinti šeimos institutą, ypatingą dėmesį skiriant šeimų bendruomeniškumui, tarpusavio palaikymui ir tėvystės įgūdžių ugdymui. Projekto įgyvendinimo metu teikiama individuali socialinė pagalba, organizuojami susitikimai, šeimai aktualiomis temomis, organizuojama šeimų ekskursija ir žygis.

– Pavadinimas: Vaikų vasaros stovykla

Data: 2018 m.

Rėmėjas: Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, Vilniaus m. savivaldybė

Trumpas aprašymas: tikslas – organizuoti turiningą ir saugų vaikų užimtumą vasaros stovykloje, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, socialinių ir sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimui. 5 dienų stovykloje Karklėje, pagal iš anksto parengtą programą buvo organizuojamos skirtingos veiklos, kurių dėka siekiama užsibrėžtų tikslų. 

– Pavadinimas: Laiminga šeima – laimingi vaikai

Data: 2016 – 2017 m.

Rėmėjas: Vokietijos katalikų solidarumo judėjimas RENOVABIS

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: tikslas –  plėtoti ir stiprinti vaiko globą šeimoje teikiant kompleksines paslaugas ir vykdant visuomenės jautrinimo veiklas. Siekiant spręsti su globa susijusias problemas Lietuvoje, projekto metu vykdomos trejopo tipo veiklos. Pirmojo tipo veiklos nukreiptos į globėjų šeimas (individualus konsultavimas, savigalbos grupių organizavimas, tėvystės įgūdžių ugdymas, globėjų šeimų stovykla), antrojo tipo veiklos nukreiptos į specialistus, dirbančius su globėjų šeimomis (mokymų organizavimas, metodinių leidinių parengimas ir išleidimas, konferencija), trečiojo tipo veiklos nukreiptos į visuomenės švietimą apie globą ir globėjų paiešką (visuomenės jautrinimo susitikimai).

– Pavadinimas: Vaikų vasaros stovykla

Data: 2017 m.

Rėmėjas: Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, Vilniaus m. savivaldybė

Trumpas aprašymas: tikslas – organizuoti turiningą ir į vaikų gebėjimų stiprinimą orientuotą užimtumą ir poilsį vasaros stovykloje. 5 dienų stovykloje Karklėje, pagal numatytas temas, naudojant neformalaus ugdymo metodus kiekvieną diena buvo organizuojami skirtingo pobūdžio užsiėmimai, kurių dėka buvo siekiama stovykloje užsibrėžtų tikslų ir uždavinių.

– Pavadinimas: Paauglystė – iššūkis šeimai?

Data: 2016 m., 2017 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Vieta: Vilnius, Panevėžio m., Visagino m., Kaišiadorių raj., Radviliškio raj.

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – stiprinti šeimas, lavinant pozityvius auklėjimo būdus ir tėvystės įgūdžius, ugdant santykių šeimoje kultūrą ir skatinant šių šeimų telkimąsi bei tarpusavio pagalbą. Projekto metu Vilniuje organizuojama tėvystės įgūdžių grupė, šeimų išvyka, teikiama individuali socialinė pagalba (konsultavimas, tarpininkavimas, informavimas), organizuojami susitikimai (Panevėžio m., Visagino m., Kaišiadorių raj., Radviliškio raj.) su šeimomis aktualiais vaikų ir paauglių auklėjimo ir šeimos santykių klausimais.

 Pavadinimas: SOTO atvira jaunimo erdvė

Data: 2016 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Vieta: Vilnius

Trumpas aprašymas: Projekto tikslas – suteikti jaunimui kokybiško užimtumo ir prasmingos veiklos galimybes saugioje erdvėje, sudarant sąlygas jų saviraiškai, iniciatyvų įgyvendinimui, atsižvelgiant į jų poreikius bei interesus. Įkurtoje atviroje jaunimo erdvėje siekiama sukurti saugią erdvę savirealizacijos nerandantiems jauniems žmonėms (14 – 19 m.), sudaryti sąlygas jaunuolių saviraiškai, iniciatyvų įgyvendinimui. Atsižvelgus į jaunimo poreikius ir interesus vykdoma veikla, kuri leidžia jaunimui atvirai ir nevaržomai bendrauti, žaisti stalo žaidimus, stalo tenisą, stalo futbolą, klausytis muzikos, žiūrėti filmus, groti, gerti arbatą ar kitokiu jiems priimtinu būdu dalyvauti veikloje. 

– Pavadinimas: Pagalba šeimai krizės atveju

Data: 2016 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Vieta: Vilnius

Trumpas aprašymas: SOTAS kartu su partneriu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi įgyvendina projektą, kurio tikslas – ugdyti krizinėse situacijose esančių tėvų, auginančių vaikus, socialinius ir pozityviosios tėvystės įgūdžius, taikant kompleksinio socialinio darbo modelius. Projekto metu organizuojami pozityvios tėvystės įgūdžių grupės užsiėmimai, pagal poreikį teikiama individuali pagalba. 

– Pavadinimas: Vaikų vasaros stovykla „Šypsenų vasara”

Data: 2016 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, privatūs rėmėjai, Vilniaus miesto savivaldybė

Vieta: Karklė (Klaipėdos raj.)

Trumpas aprašymas: tikslas – organizuoti turiningą ir tikslingą vasaros užimtumą ir poilsį SOTAS dienos centrą lankantiems vaikams. Pagal iš anksto numatytas temas kiekvieną diena buvo organizuojami skirtingo pobūdžio užsiėmimai: komandiniai žaidimai, sporto užsiėmimai, meninai, kūrybiškumą skatinantys užsiėmimai, žaidžiami pasitikėjimo žaidimai ir kt.

– Pavadinimas: Paauglystė – iššūkis šeimai?

Data: 2015 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: tikslas –  stiprinti paauglius auginančias šeimas, lavinant pozityvius auklėjimo būdus ir tėvystės įgūdžius, ugdant santykių šeimoje kultūrą ir skatinant šių šeimų telkimąsi bei tarpusavio pagalbą. Veiklos: individualios ir grupinės konsultacijos, susitikimai – diskusijos aktualiais paauglių auklėjimo ir šeimos santykių klausimais, tėvystės įgūdžių užsiėmimai, bendruomeninės ir vaikų užimtumo vasaros atostogų metu veiklos.

– Pavadinimas: Dirbk. Auk. Tobulėk. Jaunuolių, patiriančių socialinę atskirtį, socialinės ir profesinės integracijos gerinimas

Data: 2012-2015 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Partneriai: VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras, VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centras, VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinosios globos namai, LPF VA Caritas socialiniai projektai, Asociacija „Bokštas“, UAB MAXIMA LT, UAB „Vikada“

Rėmėjas:  Europos socialinis fondas

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – pagerinti esamų ir buvusių globos namų ugdytinių ir socialinės rizikos vaikų įvairiapusę socialinę integraciją, apimančią gyvenimo kokybės užtikrinimą, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymą, profesinį orientavimą, pagalbą įsitvirtinant darbo rinkoje. Daugiau informacijos čia.

– Pavadinimas: Socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimas per bendradarbiavimą ir kompleksinę pagalbą

Data: 2012-2015 m.

Pagrindinis pareiškėjas: VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras

Partneriai: VšĮ SOTAS, VA Caritas, VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras, VšĮ Visų Šventųjų šeimos paramos centras

Rėmėjas:  Europos socialinis fondas

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: siekiama parengti ir įgyvendinti socialiai pažeidžiamų asmenų (socialinės rizikos šeimų narių, ilgalaikių bedarbių, vienišų ir daugiavaikių šeimų narių, socialinės paramos gavėjų) pakopinį socialinės atskirties mažinimo ir integracijos į darbo rinką paslaugų rinkinį, didinantį projekte dalyvaujančių asmenų įsidarbinimo gebėjimus ir galimybes konkuruoti darbo rinkoje.

– Pavadinimas: Padėti tam, kuris padeda

Data: 2014 – 2015 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Aukok.lt

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – teikti efektyvią pagalbą Lietuvos globėjams: 2014 metais vesti mokymų seminarus, rengti savitarpio grupių pagalbos susitikimus, teikti individualias konsultacijas, vykdyti globėjų palaikymo, visuomenės jautrinimo, globos skatinimo veiklas bei bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

– Pavadinimas: Vaikų vasaros stovykla „Visi kartu!”

Data: 2015 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, Vilniaus miesto savivaldybė, privatūs rėmėjai

Vieta: Karklės k.

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – organizuoti turiningą ir tikslingą vasaros užimtumą ir poilsį SOTAS dienos centrą lankantiems vaikams. Stovykloje buvo siekiama prasmingo vaikų vasaros užimtumo, ugdant jų vertybes, skatinant bendrumo jausmą, ugdant bendravimo ir kitus socialinius įgūdžius grupėje, stengiantis pastiprinti jų savivertę ir atskleisti jų gebėjimus, stiprinant vaikų fizinę sveikatą.

– Pavadinimas: Paauglystė – iššūkis šeimai?

Data: 2014 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: tikslas – stiprinti paauglius auginančias šeimas, lavinant pozityvios tėvystės įgūdžius, ugdant santykių šeimoje kultūrą ir skatinant šių šeimų telkimąsi bei tarpusavio pagalbą. Vykdomos šios veiklos: individualios ir grupinės konsultacijos, tėvystės įgūdžių grupių vedimas, susitikimų organizavimas, skirtas bendravimo tarp šeimų skatinimui, dalinimuisi patirtimi, tarpusavio pagalbos plėtojimui.

– Pavadinimas: Vaikų vasaros stovykla „Draugystės kelias”

Data: 2014 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, Vilniaus miesto savivaldybė

Vieta: Karklės k.

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – siekti turiningo vaikų vasaros užimtumo, ugdant katalikiškąsias vertybes bei skatinant vaikų vienybę, orumą, savo vertės suvokimą bei gebėjimų atskleidimą. Stovykloje vykdytos įvairios individualios ir grupinės kūrybinio, meninio bei sportinio pobūdžio veiklos, kurių dėka buvo siekiama ugdyti vaikų socialinius įgūdžius, suteikti pozityvios socializacijos patirtį, sukurti erdvę saviraiškai, savo emocijų ir jausmų pažinimui. Įvairūs sportiniai bei aktyvūs užsiėmimai bei žaidimai stiprino vaikų imunitetą, fizinę sveikatą, sveikos gyvensenos įgūdžius.

Pavadinimas: Mažiau paliktų vaikų, daugiau šeimų: priėmimo kultūros ugdymas politiniame ir socialiniame Lietuvos kontekste

Data: 2012-2013 m.

Pagrindinis pareiškėjas: AVSI (Italija)

Partneriai: SOTAS, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE

Rėmėjas: Italijos Tarptautinio įvaikinimo komisija

Vieta: Vilnius, Utena, Kaunas, Alytus, Panevėžys, Kaišiadorys, Marijampolė, Prienai, Anykščiai, Jonava

Trumpas aprašymas: Projekto metu dirbama su globėjų šeimomis, kitos Lietuvos šeimos skatinamos globoti, organizuojami mokymai socialiniams darbuotojams, dirbantiems globos namuose ir su rizikos šeimomis. Taip pat vyskta socialinis – ugdomasis darbas su socialiai pažeidžiamomis šeimomis bei vaikais ir jaunuoliais, kuriems gresia palikimas.  Be to, skatinami pakeitimai socialinės politikos srityje  (pvz., įvairesnių globos formų įteisinimas).

Pavadinimas: Socialinių paslaugų vaikams kokybės gerinimas perimant užsienio šalių patirtį

Data: 2012 – 2013 m.

Pagrindinis pareiškėjas: Vaikų gerovės centras ,,Pastogė“

Partneriai: SOTAS

Rėmėjas: Europa Sąjunga pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, Leonardo da Vinci mobilumo paprogramę

Vieta: Italija (Associazione Famiglie per l′accoglienza), Austrija (Vorarlberger Kinderdorf), Jungtinė Karalystė (Simpson House ir Children 1st)

Trumpas aprašymas: projektas svarbus patirties ir profesinių žinių įgijimu, siekiant pagerinti socialinių paslaugų vaikams teikimą (dirbant individualiai su vaiku ir jo šeima, konsultuojant globėjus/įtėvius, organizuojant vaikų užimtumą, vedant terapines grupes, institucinėje globoje užtikrinant aplinką, kuo artimesnę šeimyninei, vykdant sistemingą savanorių paiešką, mokymus, paramą ir motyvavimą, įtraukiant savanorius į pagalbą globoje esantiems vaikams, vaikui sugrįžus iš laikinosios globos pas tėvus, savanoriams, kurie teikia pagalbą ir jo šeimai), dalyvių asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui (pakeliant kvalifikaciją, pasidalinant savo patirtimi, gautą patirtį perduodant kitiems specialistams, tobulinant anglų ir vokiečių kalbinius įgūdžius). Daugiau informacijos čia.

 Pavadinimas: Pažink Lietuvą

Data: 2012 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – ugdyti vaikų socialinius įgūdžius, suteikti vaikams pozityvios ir įvairiapusės socializacijos, saviraiškos galimybes per ugdomąją veiklą. Dėka šio projekto vaikai gali turiningai ir aktyviai praleisti laisvalaikį ir atostogas.

Pavadinimas: Daugiaregioninė partnerystė mokyklos palikimo prevencijai vykdyti

Data: 2009-2012 m.

Pagrindinis pareiškėjas: Fundatia Dezvoltarea Popoarelor (Rumunija)

Partneriai: SOTAS, CDO OPERE SOCIALI (Italija), Inspectoratul Scolar Judetean, Fundatia Inima de Copil, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Rėmėjas: Europos Socialinis fondas per Rumunijoje jo programas administruojančią agentūrą

Vieta: Rumunija, Italija, Lietuva

Trumpas aprašymas: Projekto tikslas – skatinti vaikų, kuriems kilusi grėsmė iškristi iš švietimo sistemos, užimtumą, bendradarbiaujant NVO ir Valstybinių švietimo institucijoms, gerosios patirties sklaida neformaliojo švietimo srityje.

– Pavadinimas: Išsaugokime dienos centrą vaikams

Data: 2012 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Aukok.lt

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – suteikti 30-čiai dienos centrą lankančių socialinės rizikos šeimų vaikų iš įvairių Vilniaus miesto mikrorajonų įvairiapusę ilgalaikę socialinę ir psichologinę pagalbą. Surinkta parama kartu su organizacijos lėšomis naudojama veiklų organizavimo ir maitinimo užtikrinimui 2013 m. sausio – kovo mėnesiais.

Pavadinimas: Non-State Actors and Local Authorities in Development

Data: 2009-2011 m.

Pagrindinis pareiškėjas: AVSI (Italija)

Partneriai: CESAL (Ispanija), VIDA (Portugalija), SOTAS, AVSI POLSKA (Lenkija), FDP (Rumunija)

Rėmėjas: Europos Komisija

Vieta: Italija, Ispanija

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – skatinti vystomojo bendradarbiavimo veiksmingumą ir dalintis gerąja patirtimi europiniu lygiu.

– Pavadinimas: Mano namai yra tavo namai

Data: 2011 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Vilniaus savivaldybė

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Susitikimai–diskusijos su šeimų bendruomenėmis. Susitikimų tikslas – vaiko globos ir priėmimo kultūros sklaida ir naujų globėjų paieška.

Pavadinimas: Šeimų apskritas stalas 2011

Data: 2011 m.

Pagrindinis pareiškėjas: Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija

Partneriai: SOTAS

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Projekto tikslas – skatinti savarankiškos ir gyvybingos šeimos, pagrįstos narių savitarpio pagalba ir atsakomybe, įsitvirtinimą, skatinti šeimų telkimąsi, tarpusavio pagalbą ir jų interesų atstovavimą.

Pavadinimas: Šeima kiekvienam – priėmimo kultūros ugdymas

Data: 2010-2011 m.

Pagrindinis pareiškėjas: AVSI (Italija)

Partneriai: SOTAS, Famiglie per l‘Accoglienza, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION, AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE

Rėmėjas: Italijos Tarptautinio įvaikinimo komisija

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Projekto metu buvo vykdomas socialinis – ugdomasis darbas su socialinės rizikos grupės šeimomis, jaunuoliais išėjusiais iš globos institucijų, globėjų šeimomis (palydėjimas), organizuojami mokymai socialiniams darbuotojams iš Vilniaus, Utenos, Ukmergės, Alytaus regionų, dirbantiems su biologinėmis ir globėjų šeimomis.

Pavadinimas: Alternatyvų internatinėms institucijoms vystymas Sankt Peterburge

Data: 2009-2010 m.

Pagrindinis pareiškėjas: NVO „Gydytojai vaikams“ (Rusija)

Partneriai: SOTAS (Lietuva), Gavroche (Bulgarija), JAV ambasada Rusijoje, įvairios Rusijos NVO

Rėmėjas: Europos Komisija per delegaciją Rusijoje

Vieta: Sankt Peterburgas (Rusija)

Pavadinimas: Santykių ir vertybių ugdymas šeimoje

Data: 2010 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Projekto tikslas – ugdyti santykių šeimoje kultūrą, vykdyti krizių prevenciją ir mokyti konstruktyviai spręsti konfliktus šeimoje, skatinti šeimų telkimąsi, savitarpio pagalbą bei šeimų interesų atstovavimą

Pavadinimas: Tikras draugas – tikras lobis

Data: 2010 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: OSFL fondas

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Vaikų vasaros stovykla liepos mėn. Karklėje.

Pavadinimas: Su šeima po Lietuvą

Data: 2009 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Partneriai: Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Buvo organizuojamos parodos ir konferencijos 5 Lietuvos miestuose šeimos vertybių ugdymo sklaidai. Daugiau informacijos čia.

Pavadinimas: Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos vaikų dienos centre

Data: 2009 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Vilniaus m. savivaldybė

Vieta: Lietuva

Pavadinimas: Šeimos vertybių ugdymas, stiprinimas ir palaikymas

Data: 2008 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Partneriai: AVSI (Italija)

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Konkursas buvo skirtas nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms šeimos gerovės srityje.

Pavadinimas: Kas randa draugą, randa lobį

Data: 2007 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Jaunimo reikalų departamentas)

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Vaikų vasaros stovykla.

Pavadinimas: Rizikos grupės vaikų ir jaunimo socialinis ugdymas ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija

Data: 2007 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Jaunimo reikalų departamentas)

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Projekto tikslas – vykdant socialinę-ugdomąją-kūrybinę veiklą su rizikos grupės jaunimu, aktyvinti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos organizavimą ir įgyvendinimą, stiprinti apsauginius veiksnius. Į projekto veiklą buvo įtraukta apie 150 vaikų iš socialinės rizikos šeimų ir jaunuolių iš globos institucijų.

Pavadinimas: Moterų socialinės integracijos galimybių gerinimas Vilniaus mieste

Data: 2006-2008 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Partneriai: Vilniaus profesinė sąjunga “Solidarumas”, VšĮ SOPA

Rėmėjas: Europos socialinis fondas

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Projektas skirtas įgyvendinti 2004-2006 metų BPD 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“. Daugiau informacijos čia.

Pavadinimas: Jaunimo socialinės ir profesinės integracijos galimybių gerinimas

Data: 2006 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Jaunimo reikalų departamentas)

Vieta: Lietuva

Pavadinimas: Vaikų ir jaunimo socializacija

Data: 2006 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Vilniaus m. savivaldybė

Vieta: Lietuva

Pavadinimas: Išeitis tau

Data: 2004-2007 m.

Pagrindinis pareiškėjas: Valstybinė jaunimo reikalų taryba

Partneriai: SOTAS, Vilniaus darbo birža, Kauno darbo birža, Vilniaus pedagoginis universitetas, Moterų informacijos centras, Kauno moters užimtumo informacijos centras, Dingusių žmonių šeimų paramos centras, Pal.J.Matulaičio šeimos pagalbos centras, VšĮ „Rafaelis“, Kauno kartų namai, Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė”, VšĮ „Vilties žiedas”, Vilniaus Arkivyskupijos Ekonomo tarnybos Amatų Centras

Rėmėjas: Europos socialinis fondas (Europos Bendrijų iniciatyva EQUAL)

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Projekte buvo vykdoma jaunų moterų iki 25 metų, atsidūrusių socialinėje atskirtyje, integraciją į darbo rinką bei optimalaus pagalbos bei socialinės integracijos mechanizmo kūrimas.

– Pavadinimas: Kompleksinė pagalba vaikams ir šeimai krizės atveju Rasų ir Vilkpėdės   seniūnijose

Data: 2004-2006 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Partneriai: Vilkpėdės seniūnija, Vilniaus vaikų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus jaunuomenės laisvalaikio klubas „Bastet“

Rėmėjas: Vilniaus m. savivaldybė

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Turint tikslą suteikti įvairiapusę pagalbą buvo dirbama su 30 Vilkpėdės rajono rizikos grupės šeimų ir juose gyvenančiais vaikais taikant individualaus ir grupinio darbo metodus.

Pavadinimas: Vaikų, gyvenančių globos institucijose, socialinė reintegracija

Data: 2004-2005  m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Popiežiškoji taryba Cor Unum

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Pagrindinis projekto tikslas – nepilnamečių, gyvenančių Vilniaus 4-ojoje internatinėje mokykloje, gyvenimo kokybės gerinimas per socialinę reintegraciją.

– Pavadinimas: Vaikų nepriežiūros prevencija ir jų socialinės integracijos galimybių gerinimas Lietuvoje

Data: 2004-2005 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Italijos Tarptautinio įvaikinimo komisija

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Socialinis edukacinis darbas su globos institucijose gyvenančiais vaikais ir jų šeimomis, globėjų šeimomis, mokymai socialiniams darbuotojams. Įgyvendinant šį projektą buvo parengta globėjų ir įtėvių rengimo metodika, kuri pradėta taikyti rengiant šeimas Vilniaus mieste.

Pavadinimas: Nepalankiose sąlygose gyvenančių jaunuolių socialinių galimybių gerinimas

Data: 2005 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Valstybinė jaunimo reikalų taryba

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Jaunimo narkomanijos ir alkoholio prevencija.

Pavadinimas: Parama šeimoms, išgyvenančioms krizinę situaciją, siekiant vaikų reintegracijos į šeimą

Data: 2005 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Vilniaus miesto savivaldybė

Vieta: Lietuva

Pavadinimas: Jaunimo socialinės integracijos galimybių gerinimas

Data: 2004 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas:  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Valstybinė jaunimo reikalų taryba, dabar – Jaunimo reikalų departamentas)

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Projekte dalyvavo jungtinė 50 vaikų ir jaunuolių grupė iš Vilniaus, Utenos, Kaišiadorių. Nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d. buvo vykdoma socialinė-ugdomoji veikla su vaikais iš socialinės rizikos grupės šeimų ir su gyvenančiais globos institucijose, ir savaitgaliais bei per atostogas grįžtančiais į šeimas: „Lino“ programa, teatro studija, žygiai, išvykos, sportinės varžybos ir t.t.

Pavadinimas: Vaikų socialinės raidos gerinimas taikant įvairius ugdymo metodus

Data: 2004 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Švietimo ir mokslo ministerija

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: 7 dienų vasaros stovykla vaikams iš socialinės rizikos šeimų.

Pavadinimas: Darbo su globėjų šeimomis programa

Data: 2003-2004 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Partneriai: Vilniaus m. Vaikų teisių apsaugos tarnyba

Rėmėjas: AVSI (Italija)

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Projekto tikslai: mokymų parengimas Vilniaus miesto ir apskrities socialinius darbuotojams bei kitiems specialistams, dirbantiems vaikų globos srityje, perteikiant jiems darbo metodiką bei priemones; mokymų parengimas šeimoms globėjoms bei atraminėms šeimoms, suteikiant joms žinių, susijusių su įvairiais vaikų globos aspektais, bei konkrečią paramą naudojant individualaus bei grupinio darbo metodus; prisidėjimas prie vaikų globos sistemos  modelio kūrimo Lietuvoje per mokymų socialiniams darbuotojams bei globėjams organizavimą; vaikų globos kultūros Lietuvoje skatinimas ir formavimas, šios paramos vaikams formos propagavimas; partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus plėtimas, bendradarbiavimo tinklo tarp įvairių vaikų globa užsiimančių institucijų kūrimas.

Pavadinimas: Vaikų, gyvenančių globos institucijose, socialinė reintegracija

Data: 2002-2003 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Partneriai: AVSI (Italija)

Rėmėjas: Europos Sąjungos  PHARE ACCESS programa

Vieta: Lietuva