Misija ir tikslai.
SOTAS – socialinę veiklą vykdanti viešoji įstaiga, kurios misija yra gerinti žmogaus gyvenimą, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir suaugusiųjų ugdymui. Organizacijos veikla grindžiama krikščioniškomis vertybėmis.
Tikslai:
– Siekti žmonių gerovės, jų įvairiapusės socialinės integracijos, ypatingą dėmesį skiriant asmens ugdymui, pirmiausia stiprinant jo vertę ir orumą.
– Stiprinti šeimą kaip pirminę ir svarbiausią asmens formavimosi aplinką, skleisti pozityvias nuostatas šeimos instituto atžvilgiu, suteikti socio-edukacinę paramą vaikams bei jų šeimoms, siekiant jų visaverčio gyvenimo.
– Skatinti solidarumą bei partnerystę tarp NVO ir valstybinių socialinių institucijų, kurti bendradarbiavimo tinklą, kad būtų visapusiškiau atsakoma į pagalbos reikalingų žmonių poreikius.
– Prisidėti kuriant naujesnę ir efektyvesnę socialinę politiką, susijusią su vaikų, jų šeimų, jaunimo gerove, bei socialinę kultūrą, grindžiamą bendražmogiškomis vertybėmis.
Įgyvendinant tarptautinius ar vietinius projektus ypatingas dėmesys skiriamas intervencijos kompleksiškumui: vienalaikiškai vykdomos įvairaus pobūdžio veiklos, kurias stengiamasi integruoti ir sieti su vieninteliu tikslu – suteikti įvairiapusę pagalbą vaikams: tiesiogiai juos įtraukiant į socialines-edukacines veiklas, dirbant su jų šeimomis, plėtojant bendradarbiavimą su institucijomis.

SOTAS darbo metodas

1. Dėmesio centre – asmuo.
Vykdant pagalbos ir plėtros projektus, matyti dėmesio centre asmenį, pirmiausia, reiškia pasidalyti poreikiais, pasidalyti gyvenimo prasme ir jausti gilią pagarbą jo asmeniniam likimui. Be viso to atsakymas į žmogaus poreikius gali tapti į save nukreipto gėrio veiksmu arba politine strategija. Išeities tašku laikyti žmogų būtų abstraktu, jeigu tas žmogus nebūtų traktuojamas pagal jo pirminius ryšius, t.y. šeimą, ir antrinius ryšius – vietinę bendruomenę, visuomenę.

2. Pozityvus požiūris.

Kiekvienas žmogus, kiekviena bendruomenė, net ir probleminiai asmenys, yra kupini teigiamų išteklių. Šis metodo principas siekia įvertinti ir sustiprinti tai, ką kiekvienas asmuo sukūrė: jo istoriją, santykius, t.y. tą socialinį audinį ir tą patirties visumą, kuri sudaro jo gyvenimo išteklius. Tai svarbiausia nuostata, kylanti iš pozityvaus požiūrio į realybę, kuri padeda suprasti asmens vertę ir orumą, bet kartu ir ugdo atsakomybę.

3. Veikti kartu.

Projektas “nuleistas iš viršaus” yra prievartinis, jei jame nebuvo skatinamas dalyvavimas arba jis yra neveiksmingas, nes yra skirtas tik labdarai. Mūsų būdas vykdant pagalbos projektus – veikti kartu su kitais žmonėmis, t.y. pradėti nuo ryšio užmezgimo su asmenimis, kuriems yra skirtas projektas ir kurti kartu su jais, įvertinant jų kompetencijas.

4. Tarpinių grandžių sukūrimas ir subsidiarumas.

Skatinti ir plėsti piliečių dalyvavimo ir jungimosi į organizacijas iniciatyvą. Tai reiškia pripažinti, įvertinti ir skatinti tarpinių socialinių struktūrų bei institucijų kūrimąsi, socialinio tinklo, kuris remtųsi bendradarbiavimu ir dalyvavimu, plėtrą. Kiekvieno asmens laisvė jungtis į grupes, į organizacijas ir asociacijas, imtis veiklos, taip pat ir ekonominės, atsiskleidžia patirtyje, kur pastebimas asmens pasikeitimas. Projektas vadinamas socialiniu ne todėl, kad yra “dirbama su vargšais”, bet dėl to, kad išjudinama realybė, aprėpiant įvairius jos lygmenis – asmenį, šeimą, bendruomenę; Tai yra tai, ką mes savo darbo patirtyje vadiname “capacity building” (gebėjimų ir galimybių vystymas ir ugdymas).

5. Partnerystė.

Šis principas kyla iš subsidiarumo pritaikymo. Pradedama nuo vieno esančio subjekto, kuris įtraukia į veiklą vietines administracines struktūras, socialines iniciatyvas, tarptautines institucijas, pagal kiekvienam numatytą vaidmenį, tam, kad būtų galima veikti išvien ir kuo visapusiškiau atsakyti į poreikius.

SOTAS veikla:

  1. Atliekame socialinį – ugdomąjį darbą su vaikais ir jaunuoliais vaikų ir jaunimo dienos centre;
  2. Dirbame su sunkumus patiriančiomis šeimomis: teikiame individualias socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo ir psichologo konsultacijas; rengiame seminarus vaikų ugdymo temomis;
  3. Įgyvendiname būsimųjų globėjų ir įtėvių parengimo programą Vilniaus mieste ;
  4. Vykdome moterų integracijos į darbo rinką programą;
  5. Rengiame mokymus, seminarus, konferencijas ir leidžiame metodinius leidinius socialiniams darbuotojams, pedagogams ir kitiems socialinę pagalbą teikiantiems specialistams.
  6. Organizuojame savanorių darbą.